Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3001/2015. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3003/2013. NAV útmutató módosításáról
2015.01.12.

Archív: 2020.01.10.

Az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3003/2013. NAV útmutatót (a továbbiakban: útmutató) a következők szerint módosítom.

1. Az útmutató 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az Art 1. számú melléklet I/B/3.ak)pontja alapján havonként kell adóbevallást benyújtania az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény)  96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek és az Áfa törvény 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjének.”

2. Az útmutató a 6. pontot követően a következő 6a. ponttal egészül ki:

„6a. Az Art 1. számú melléklet I/B/3.an)pontjának rendelkezése szerint az adózónak havonként kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult.”

3. Az útmutató 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ac) pontja alapján az adózónak abban az esetben, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot (vagyis a számítás eredménye -250 ezer forint és +250 ezer forint közötti érték) - és az Áfa törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal -, a tárgyévről éves adóbevallást kell benyújtania.”

4. Az útmutató 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:­

„11. A csoportos adóalanyiság megszűnése (a csoportazonosító szám törlése) esetén a volt tag a csoportos adóalanyiság engedélyének visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő naptól – a rá egyébként irányadó bevallási gyakoriság szerint – havi vagy negyedévenkénti bevallás benyújtására köteles, amennyiben a csoportos adóalanyiság megszűnését követő nyilatkozata szerint általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező adózási módot választott. A tagnak a csoportos adóalanyiság megszűnését követő első havi, illetőleg negyedéves bevallását az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő napot magában foglaló hónapról/negyedévről a hónapot, negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtania.”

5. Az útmutató 12. pontja helyébe a következőrendelkezés lép:

„12. A csoportos adóalanyiságból kiválás esetén a kivált tag a kiválást engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napjától, – a rá egyébként irányadó bevallási gyakoriság szerint – havi vagy negyedévenkénti bevallás benyújtására kötelezett, amennyiben a kiválást követő nyilatkozata szerint általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező adózási módot választott. A csoportos adóalanyiságból kivált tagnak a kiválást követő első általános forgalmi adó bevallását a kiválást engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónapról vagy negyedévről a hónapot, negyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesítenie.”

6. Az útmutató a 12. pontot követően a következő 12a. ponttal egészül ki:

„12a. A csoportos adóalanyiság megszűnése vagy a csoportból kiválás esetén, amennyiben a volt tag 2015-ben vagy ezt követően alakul, akkor a volt tagnak az alakulás évében és az alakulást követő évben havi bevallási gyakorisággal kell eleget tennie az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének. Egyéb esetben a volt tagot negyedévenkénti bevallási kötelezettség terheli.”

7. Az útmutató 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. Az év közbeni áttérési kötelezettségek során az adózónak az év elejétől kezdődően folyamatosan figyelnie kell az elszámolandó adó összegét és a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének általános forgalmi adó nélküli, éves szinten összesített összegét. Az a körülmény, hogy az adózó a gyakoribb bevallásra irányadó értékhatárt eléri egy adott napon, nem jelenti azt, hogy azonnal át kell térnie a gyakoribb bevallásra. Az áttérésre irányadó szabályok ugyanis kimondják, hogy az elszámolandó adó összegét az év elejétől a tárgyév adott negyedévének utolsó napjáig terjedő időszakban összesítetten kell figyelembe venni. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ai)pontja alapjána tárgyév valamely adóbevallására vonatkozó önellenőrzés, illetőleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát, melyből következően a tárgyidőszakra vonatkozóan benyújtott bevallások (ideértve a késett bevallásokat is) adatai határozzák meg az adózó bevallási gyakoriságának év közben történő módosulását.”

8. Az útmutató 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ad) pontja alapján az éves bevallásról negyedéves bevallási gyakoriságra kell az adózónak áttérnie, ha a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot elérte (vagyis legalább +250 vagy -250 ezer forint), vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének általános forgalmi adó nélküli, éves szinten összesített összege meghaladja az 50 millió forintot vagy számára az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - az adózónak benyújtania, amelyben az említett értékhatárt elérte, illetőleg amelyben az adóhatóság a közösségi adószámot megállapította. Ezen negyedévet követően az adózó negyedéves bevallás benyújtására köteles áttérni.”

9. Az útmutató 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. Az engedélyező határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően benyújtott bevalláshoz kapcsolódóan a bevallás késedelme miatt az adózóval szemben szankciót alkalmazni nem lehet, a bevallásban megállapított fizetési kötelezettség esedékességének időpontja az engedélyező határozat közlésétől számított 15. nap, a visszatérítési igény kiutalására nyitva álló határidőt legkorábban a bevallás beérkezésének napjától kell számítani.”

10. Az útmutató 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.b)pontja alapján az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének. Az átalakulással, egyesüléssel, illetve szétválással létrejövő adózó a tevékenysége megkezdése időpontjától a jogelődre vonatkozó gyakorisággal tesz eleget bevallási kötelezettségének, azonban nem mentesül a gyakoribb bevallási kötelezettségre történő áttérés általános szabályai alól. Az áttérés szükségességének vizsgálata szempontjából a jogutód tevékenységének megkezdése időpontjától elért elszámolandó általános forgalmi adó, illetve a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélküli összege az irányadó.”

11. Az útmutató 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. A rá irányadó általános forgalmi adó bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha az Áfa törvény 89. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítés, vagy az Áfa törvény 19. §, 21. § és 22. § (1) bekezdésében meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az 50.000 eurónak megfelelő pénzösszeget. Ebben az esetben az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó időszakról, ezen időszakot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani.”

12. Jelen útmutató a kiadmányozás napjától érvényes, rendelkezéseit a 2015. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakok esetében kell először alkalmazni.

Budapest, 2015. január 8.

dr. Vida Ildikó
elnök