Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a dohánygyártmányok nem hatályos adómértékkel történő szabadforgalomba bocsátásáról
2013.02.01.

 Archív: 2018.12.31.

FELHÍVÁS 

a dohánygyártmányok nem hatályos adómértékkel történő szabadforgalomba bocsátásáról

A dohánygyártmányok nem hatályos adómértékkel történő szabadforgalomba bocsátása kapcsán több adójegy-felhasználó részéről merültek fel jogértelmezési kérdések, illetve tapasztalható helytelen jogalkalmazói gyakorlat. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) 98/A. § (1) bekezdésének helyes értelmezéséhez a legfontosabb tudnivalók a következők.

1.    A jövedéki adótörvény 98/A. § (1) bekezdése értelmében a dohánygyártmány adómérték-változást követően csak az új – vagyis hatályos – adómértéknek megfelelő adójeggyel bocsátható szabadforgalomba, így a még hatályba nem lépett adómértékű adójeggyel ellátott dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátása jogszabályellenes. E kitétel – a fenti szöveg csak kifejezésének kizárólagosságra való utalásán túl – abból is következik, hogy az egyes adómérték emelések közötti időszakokban az emeléstől kezdődően kizárólag az új és egyben hatályos adómértékkel lehet dohánygyártmányt szabadforgalomba bocsátani, egészen a következő adómérték emelésig, amellyel új adómérték időszak keletkezik.

2.    A jogszabályi előírások megsértésének negatív gazdasági, piaci következményei mellett felmerülhet az adó-visszaigénylés érvényesítésének lehetősége is, hiszen az adójegy-felhasználó magasabb adómértéknek megfelelő adófizetési kötelezettséget teljesít. A jövedéki adótörvény 98. § (5) bekezdése kimondja, hogy az adójegy átvételekor azt az adóösszeget kell megfizetni, amelyet az igényelt adójegyek a dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátáskor képviselnek. A lehetőség érvényesítésével magasabb adómértékű termék alacsonyabb adóteher mellett lesz piacon.

3.    A fentiek szerinti adó-visszaigénylés – figyelembe véve mind az európai uniós irányelvek, mind a hazai jogszabályok adó-visszaigénylésre vonatkozó rendelkezéseit – nem valósítható meg annak érvényesítését lehetővé tevő jogcím hiányában.

4.    A jövedéki termékek, különös tekintettel a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozó Európai Uniós irányelvek rendelkezéseiből kiindulva, a fenti eset szerinti adó-túlfizetés esetén érvényesíthető adó-visszaigénylésre nincs kifejezett utalás.

5.    A jövedéki adóra vonatkozó általános szabályokat a Tanács többször módosított 2008/118/EK Irányelve tartalmazza, amely szintén kimondja, hogy a szabadforgalomba bocsátáskor hatályban lévő adómértéknek megfelelő adóösszeget kell megfizetni. Emellett azonban a jövedéki adót az egyes tagállamok az általuk meghatározott eljárás szerint vetik ki és szedik be, valamint térítik vissza, vagy engedik el. Kimondja továbbá, hogy kérelemre visszatéríthető a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékekre kivetett jövedéki adó, amennyiben ezen termékek szabad forgalomba bocsátása a tagállamok által megállapított körülmények között és olyan feltételeknek megfelelően történt, amelyeket a tagállamok az esetleges adócsalás és visszaélések megelőzése céljából határoztak meg. Ez utóbbi feltétel – tekintettel arra, hogy a szabadforgalomba bocsátás nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt – nem áll fenn.

6.    A Tanács dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról rendelkező 2011/64/EU Irányelve (2011. június 21.) a konkrét felhasználásra alkalmazott mentességeket és visszatérítéseket tartalmazza, és kimondja, hogy a tagállamok maguk határozzák meg azokat a körülményeket, illetve követelményeket, amelyek a mentességekre és visszatérítésekre vonatkoznak. A túlfizetés esetén érvényesíthető adó-visszaigénylést az Irányelv szintén nem említ.

7.    Fentiekre tekintettel az adójegy-felhasználó irányelvre való hivatkozással az adó-visszaigénylést nem tudja érvényesíteni.

8.    A nemzeti jogszabályok esetében a dohánygyártmány adóztatására speciális szabályok vonatkoznak. A jövedéki adótörvény 99. § (5) bekezdése értelmében a halasztott fizetési kötelezettség csökkentésére, illetve visszatérítésére kizárólag a vámhatóság részére visszaküldött adójegy tekintetében van lehetőség, egyrészt a hibás, sérült, továbbá a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített, az adójegy igénylőjének tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt – ide nem értve a lopás esetét –, illetve jogszabályban meghatározott egyéb módon megsemmisült adójegyek esetében, másrészt pedig a sértetlen állapotú adójegy esetén, a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett.

9.    Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet egy taxatív felsorolást tartalmaz arról, hogy az adójegy-felhasználó mely esetekben jogosult a fizetési kötelezettség csökkentésére, illetve visszatérítésére. Amennyiben ezen esetek egyike sem áll fenn, a fizetési kötelezettség csökkentésére, illetve visszatérítésére nincs lehetőség.

10.    A megfizetett jövedéki adó visszaigénylésére az adójegy-felhasználónak a dohánygyártmány szabadforgalomból való visszaszállítása esetén van módja, a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett.

11.    Fentiek alapján, az adójegy-felhasználó a még hatályba nem lépett adómértékű adójeggyel ellátott dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátása és az ebből eredő adó-túlfizetése esetén adó-visszaigénylést nem érvényesíthet, a halasztott fizetési kötelezettségének csökkentését, illetve visszatérítését nem kérheti.

12.    A szabadforgalomban lévő készletek ellenőrzésén túl a 2012. július 1-jétől teljesítendő napi adójegy-bejelentési kötelezettség is lehetővé teszi a helyes vagy helytelen jogalkalmazói gyakorlat figyelemmel kísérését.

13.    A bejegyzett kereskedő a dohánygyártmány fogadásának napját követő napon tesz a fogadás napjára vonatkozóan bejelentést. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a dohánygyártmány annak fogadásával szabadforgalomba bocsátásra kerül, – amennyiben a szabadforgalomba bocsátás még hatályba nem lépett adómértékű adójeggyel történt – a jogsértő cselekmény megvalósulása feltételezhető.

14.    Az adóraktár-engedélyes kereskedő a napi adójegy-bejelentést az adójegy felhelyezésének, illetve a dohánygyártmány betárolásának napját követő napon tesz a felhelyezés, illetve a beszállítás napjára vonatkozóan. Annak megállapításához, hogy a szabadforgalomba bocsátás is a hatálybalépést megelőzően történt, illetve történik-e, a nyilvántartások további vizsgálat szükséges.

15.    A dohánygyártmányok nem hatályos adómértékkel történő szabadforgalomba bocsátásának megállapítása esetén – tekintettel arra, hogy a jövedéki adótörvényben előírt kötelezettség megsértéséről van szó – a jövedéki adótörvény 113. § (3) bekezdése értemében mulasztási bírság kerülhet kiszabásra, a jogsértés összes körülményének vizsgálatát és súlyának mérlegelését követően.

Budapest, 2013. január