Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a Büat. Vhr. 2012. december 1-jén hatályba lépő módosításával összefüggésben
2012.11.28.

Archív: 2017.11.28.

A Magyar Közlöny 150/2012. számában 2012. november 13-án kihirdetett, a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet módosításáról szóló 318/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet értelmében módosul a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.).

A Büat. Vhr. 2012. december 1-jén hatályba lépő módosításai közül az alábbi változások érintik a vámhatóság jogalkalmazási tevékenységét.

  • Az üzemanyagok energiatartalmának figyelembevétele

A Büat. Vhr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.”

Az üzemanyag-forgalmazók a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról a vámhatóság részére megküldött havi jelentésben a több komponenst tartalmazó üzemanyag-keverékek teljes energiatartalmának kiszámítása során esetenként eltérő számítási módszertant alkalmaztak, amely megnehezítette az adatok egységes kezelését. A módosítás az „üzemanyagok energiatartalmának kiszámítási módjára” vonatkozóan új rendelkezést vezet be, annak egyértelmű meghatározása érdekében.

  • A kötelező bioüzemanyag-részarány

A Büat. Vhr. 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni a 2014. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban.”

Az üzemanyagokba kötelezően bekeverendő bioüzemanyag-részarány mértékét a Kormány három évre előre meghatározta a Büat. Vhr. 5. §-ának a hatályos (3), és az új (4) bekezdéseiben foglaltak szerint.

  • Elektronikus formanyomtatvány alkalmazása

A Büat. Vhr. 6. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.”

Az elektronikus formanyomtatvány gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében az üzemanyag-forgalmazók kötelesek havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig a tárgyhóban forgalomba hozott motorbenzinről, dízelgázolajról és bioüzemanyagról – a Büat. Vhr. 4. számú melléklete szerinti adattartalmú – jelentést elkészíteni és azt a vámhatósághoz benyújtani.

A Büat. Vhr. módosítása alapján kötelezővé válik a vámhatóság által – a Büat. Vhr. 4. számú mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően – elkészített, az „Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról” elnevezésű elektronikus nyomtatvány (a továbbiakban: Bio01 nyomtatvány) használata, amely letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról (innen). A nyomtatványkitöltő program – minden esetben – csak a megfelelő keretprogram (ÁNYK - AbevJava) telepítését követően installálható. A szükséges keretprogram a fent hivatkozott internetes oldalról szintén letölthető.

A Bio01 nyomtatvány 1. pótlapján, az I. számú táblázatban az üzemanyag-forgalmazónak meg kell adnia az általa forgalomba hozott motorbenzin, illetve dízelgázolaj teljes mennyiségét, beleértve a keverőkomponenseket, így például a biodízelt, bioetanolt is.

A forgalomba hozott üzemanyag teljes mennyisége alapján a nyomtatványkitöltő program a Büat. Vhr. 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – a Büat. Vhr. 1. számú mellékletében meghatározott egységnyi fűtőérték (motorbenzin esetében 32 MJ/l, dízelgázolaj esetében 36 MJ/l) figyelembevételével – automatikusan kiszámítja annak energiatartalmát, és az arra eső a kötelező bioüzemanyag-részarányt. (A tárgyév megelőző hónapjaiban forgalomba hozott bioüzemanyag többlet beszámításával az üzemanyag-forgalmazó csökkentheti a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő bioüzemanyag-mennyiséget.)

A forgalomba hozott bioüzemanyag energiatartalmát az üzemanyag-forgalmazó által a Bio01 nyomtatvány 1. pótlapjának II. számú táblázatában megadott bioüzemanyag mennyiség energiatartalma alapján automatikusan számítja a program, a Büat. Vhr-ben meghatározott egységnyi fűtőérték (például a bioetanol esetében 21 MJ/l, a biodízel esetében 33 MJ/l) alapján.

A tárgyhónapban ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag energiatartalmának és a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség energiatartalmának különbségét kiszámítja a program, amely alapján megállapítható, hogy a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesült-e az adott hónapban.

Előzőeket összefoglalva tájékoztatom a Tisztelt Üzemanyag-forgalmazókat, hogy – a Büat. Vhr. 2012. december 1-jén hatályba lépő változásaira figyelemmel – a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával összefüggésben 2012. december 20-ig teljesítendő, következő havi jelentésüket a Bio01 nyomtatvány alkalmazásával szükséges a vámhatósághoz benyújtani.