Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A külföldi utas számára adható áfa-visszatérítés alapvető szabályai
2007.03.28.
2007/12.

Kik jogosultak áfa-visszatérítésre?

Az áfa-visszatérítésre a külföldi utas jogosult. Ön akkor minősül külföldi utasnak, ha

  • olyan nem magyar állampolgárságú személy, aki állandó magyarországi tartózkodásra nem jogosult, illetve

  • olyan magyar állampolgárságú személy, akinek állandó lakhelye nem a Magyar Köztársaság területén van,

továbbá állandó lakóhelye az Európai Unió területén kívülre esik.
(2004. május 1-jét követő vásárlásaik esetében nem igényelhetnek vissza áfát ebben a körben az Európai Unió tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező személyek.)
A külföldi utasnak adható áfa-visszatérítés szabályainak alkalmazásában külföldnek az áfatörvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott harmadik ország minősül, ami az Európai Közösség területén kívül eső területeket jelenti (néhány kivétellel).

Kik végeznek áfa-visszatérítést?

Áfa-visszatérítést az a vállalkozás, vállalkozó (továbbiakban: kereskedő) teljesíthet Önnek – természetesen csak akkor, ha Ön az előzőeknek megfelelően külföldi utasnak minősül – akitől Ön terméket vásárolt. Az adó visszatérítése a külföldi utas kérelmére történik. A kereskedő csak az általa kiállított számlában feltüntetett adó összegét térítheti vissza, más kereskedő által kiállított számlában feltüntetett adó visszatérítésére nem jogosult.
A kereskedő maga határozza meg, hogy az adó-visszatérítés során milyen összegű ügykezelési díjat számít fel, a számláján feltüntetett adót az ügykezelési díjjal csökkentett összegben téríti meg Önnek.
A kereskedőnek az adó-visszatérítés lehetőségéről, módjáról, helyéről és a – költségeivel arányos – ügykezelési díjról a külföldi utast jól látható módon tájékoztatnia kell. Ha az Ön vásárlásának időpontjában a kereskedőnek nincs ilyen tájékoztatója, akkor is célszerű a vásárlást megelőzően érdeklődni az áfa-visszatérítés lehetőségéről, módjáról, hiszen az is előfordulhat, hogy az a kereskedő akinél vásárolni kíván – saját döntése alapján – nem teljesít áfa-visszatérítést külföldi utas részére. A kereskedő számlájában feltüntetett adó visszatérítésére csak a számlát kiállító értékesítő (kereskedő) jogosult, ezért amennyiben a kereskedő nem teljesít áfa-visszatérítést külföldi utasok részére, a kereskedő számlájában felszámított adót nem térítheti vissza az Ön számára sem más kereskedő, sem az adóhatóság.
Az a kereskedő is, aki saját döntése szerint visszatéríti az adót a külföldi utas számára, csak abban az időpontban köteles ezt megtenni, amikor az adó-visszatérítéshez szükséges valamennyi dokumentumot a rendelkezésére bocsátotta, a vásárolt termék Európai Unió vámterületén kívüli harmadik országba történt igazolt kivitelét követően az arra nyitvaálló határidőn belül. A kereskedő ezt megelőző időpontban (a vásárláskor) csak a saját kockázatára jogosult Önnek áfa-visszatérítést biztosítani. Amennyiben Ön az áfa-visszatérítéshez szükséges dokumentumokat nem juttatja vissza a kereskedőhöz, vagy a terméket nem viszi ki, vagy Ön a visszatérítési jogosultságához szükséges vámhatósági igazolást nem kapja meg, akkor a kereskedő által az Ön részére a vásárlással egy időben visszatérített adó a kereskedő vesztesége lesz.

Milyen iratokat kell a visszatérítéshez a vásárláskor kiállítani?

A nyomtatványboltokban, illetve a kereskedőknél, visszatérítést végző vállalkozóknál beszerezhető és az internetről is letölthető „A külföldi utas áfa-visszaigénylő lapja” elnevezésű APEH által rendszeresített nyomtatvány (és kitöltési útmutató). Ezt az áru vásárlásának helyén az eladóval ki kell töltetni. Az egyes – külföldi vásárlókra is számító, felkészült – kereskedelmi egységek maguk is tartanak ilyen nyomtatványt, melyet a vásárláskor rendelkezésre bocsátanak. Külföldi utas áfa-visszaigénylő lapjaként azonban nem csak az APEH által rendszeresített nyomtatvány, hanem más nyomtatvány is alkalmazható, ha azt az APEH előzetesen jóváhagyta. „A külföldi utas áfa visszaigénylő lapjá”-n a következőknek kell szerepelni:

  • a termékértékesítést teljesítő adóalany neve, címe, adóigazgatási azonosító száma;

  • a külföldi utas (vevő) neve, címe, útlevélszáma;

  • a vásárlásra vonatkozó adatok: a számla sorszáma, a vásárlás időpontja, a számla végösszege, a számlában áthárított áfa;

  • a külföldi utas kérelme az adó-visszatérítésre;

  • a kivitelt igazoló vámhatósági záradék;

  • egyéb.

A kitöltött visszaigénylő lapból két (eredeti) példányt kell kapnia a kereskedőtől. A visszaigénylő lap rovatait legalább négy nyelven (magyarul, németül, angolul és oroszul) kell feltüntetni, és magyar nyelven kell kitölteni.
A visszaigénylő lapot a kereskedő tölti ki a vásárlást igazoló számla, egyszerűsített számla adatainak figyelembevételével. Egy visszaigénylő lap csak egy számla adatait tartalmazhatja. Az adó visszatérítéshez Önnek a visszaigénylő lapon kívül az értékesítésről kiállított eredeti számlával, egyszerűsített számlával is rendelkeznie kell, melyet ugyancsak a kereskedőtől kap meg.

Milyen áruk után lehet áfát visszaigényelni?

Az áfa-visszatérítés – a műalkotás, a gyűjtemény, a régiség, valamint a dohánygyártmány kivételével – minden a külföldi utas által személyi poggyászként kivitt, illetve útipoggyászként feladott, új állapotú termékre (valamint az új állapotú személygépkocsira is) kiterjed.
Az áfa-visszaigénylési jog csak olyan számla tekintetében érvényesíthető, amelynek az adóval növelt végösszege eléri, vagy meghaladja a 175 eurót. Nem kell tehát minden egyes termék árának ezt az összeget elérnie, elegendő, ha ugyanazon a számlán a vásárolt termékek ellenértéke együttesen eléri, vagy meghaladja a jelzett összeget. A forintra történő átszámításkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 2004. május 1. napján érvényes hivatalos devizaárfolyamát kell alapul venni és a kapott összeget ezer forintra felfelé kerekítve kell megállapítani. Ennek eredményeként ez az összeghatár 45 000 forint.
Az áfa-visszaigénylés feltétele az is, hogy az árut a külföldi utas új állapotban vigye unión kívüli harmadik országba.
Az a termék minősül újnak, amely a külföldre történő kivitel időpontjában a vásárláskori eredeti csomagolásában van, és amelyet rendeltetésszerű használatba még nem vettek. A termék kipróbálása még nem számít rendeltetésszerű használatbavételnek.
Személygépkocsi csak akkor tekinthető új állapotban lévőnek, ha első forgalomba helyezése a külföldre történő kivitelig még nem történt meg, kivéve, ha első forgalomba helyezése csak abból a célból történt, hogy azt Ön vagy a megbízottja a vásárlást követően haladéktalanul külföldre vigye.
Használt termék után nem lehet áfát visszaigényelni. Ha Ön például használt személygépkocsit vásárolt Magyarországon, ezután áfa-visszatérítés nem jár.

Meddig és hogyan kell a terméket külföldre (harmadik országba) vinni ahhoz, hogy az áfa visszatéríthető legyen?

Az áfa-visszatérítési jog csak akkor érvényesíthető, ha Ön, illetve megbízottja a Magyarországon vásárolt terméket a vásárlástól számított harmadik hónap utolsó napjáig új állapotban külföldre viszi, és ezt a tényt az a vámhatóság, amelynek az illetékességi területén a külföldi utas az Európai Unió vámterületét elhagyja, a számla, egyszerűsített számla egyidejű bemutatása mellett az áfa-visszaigénylő lap záradékolásával igazolja. A vámhatóság a visszaigénylő lapot csak a termék külföldre történő kiszállításakor záradékolhatja. Utólagos záradékolásra csak akkor van lehetőség, ha a termék külföldre történő kiszállításakor az igazolás a vámhatóság hibájából maradt el.
Az Ön által kivitt, illetve útipoggyászként feladott termék visszatérítő lapjának záradékolását a magyar vámhatóság megtagadja, ha Ön – vagy megbízottja – nem tesz eleget árubemutatási kötelezettségének, vagy ha a vásárlás és a kivitel között eltelt idő meghaladja az arra előírt határnapot. Megtagadja a magyar vámhatóság a záradékolást akkor is, ha a vásárlást igazoló számlában és a visszaigénylő lapon feltüntetett vevő azonosító adatok és az Ön azonosító adatai nem egyeznek meg, vagy a számla nem felel meg a törvényi követelményeknek, illetve akkor, ha a vámhatóság a kiléptetést megtagadja. A záradékolt visszaigénylő lap egy példányát a magyar vámhatóság bevonja Öntől és megküldi az állami adóhatósághoz.
A vámkezelés során több visszaigénylő lap – valamint a hozzá tartozó számla – záradékolására is sor kerülhet.

Hogyan történik az áfa-visszatérítés?

Ön a kivitelt követő 183 napon belül kérheti az áfa visszatérítését attól a kereskedőtől, akitől a terméket vásárolta. Az áfa-visszatérítési kérelem teljesítéséhez a kereskedő rendelkezésére kell bocsátania az illetékes vámhatósági záradékkal ellátott eredeti visszaigénylő lapot, valamint az általa kibocsátott számlát, és okmányaival igazolnia kell számára, hogy Ön áfa-visszatérítésre jogosult külföldi utas.
Önnek lehetősége van, hogy írásban megbízást adjon arra, hogy a visszaigénylési jog érvényesítése során Ön helyett más járjon el.
Az adó-visszatérítés forintban illeti meg, a visszatérített adót készpénzben kell kifizetni Önnek, azonban a kereskedővel megállapodhat ettől eltérő pénznemben és fizetési módban is.
Amennyiben a kereskedő az adót már a vásárlás időpontjában visszatérítette Önnek, ne feledje el, hogy ezzel a kereskedő kockázatot vállalt! Az illetékes vámhatóság által záradékolt eredeti visszaigénylő lapot és a számlát ebben az esetben is vissza kell juttatnia a kereskedőhöz a kiviteltől számított 183 napon belül. (A kereskedő ugyanis csak ezek birtokában csökkentheti az adóhatóság felé fizetendő adóját az Önnek értékesített termék áfájával. Ha Ön ezeket az okmányokat nem bocsátja a kereskedő rendelkezésére, az Ön részére visszatérített összeg a kereskedő veszteségévé válik.) A kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy az adóvisszaigénylésre jogosító számla ismételt felhasználásra ne legyen alkalmas. Ha Ön kéri, az ismételt adó-visszaigénylésre alkalmatlanná tett számlát a kereskedőnek vissza kell szolgáltatnia Önnek.
A külföldi vállalkozók, azaz a külföldön nyilvántartásba vett adóalanyok a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó beszerzéseik esetében nem ezen a címen jogosultak az áfa-visszatérítésre, arra eltérő eljárási rend vonatkozik. Más jogszabályok alapján részesülhetnek áfa-visszatérítésben a diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai és a velük közös háztartásban élő családtagok.